Category Archives: ILHAN ARSEL MAKALELERİ

Eylül 29

İlhan Arsel: İslam’da Kölelik


Günümüzde, çoğu Müslüman, Kur’an’ın köleliği tamamen kaldırdığını, Muhammed’in köleliğe karşı tutum ve davranışlar içinde bulunduğunu sanmaktadır. Oysa gerek Kur’an’da gerekse de Muhammed’in özel yaşamında köleliğe karşı bir tutum sergilenmediğini, hatta aksine, Muhammed’in özel yaşamında köleliği teşvik edici uygulamalarda bulunduğunu, Kur’an’da ise kölelik kurumunu ortadan kaldırmayı hedeflemeyen ve hatta köleleri (cariyeleri) doğal bir sınıf olarak gören […]

Ocak 17

İlhan Arsel: “Müslümanlık Sınavı”


Prof Dr. İlhan Arsel’in bu kitabı Müslüman kişinin günlük yaşamını düzenleyen şeriat verilerinden bir demettir. Bu veriler başta Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları olmak üzere temel İslam kaynaklarından alınmıştır. Müslümanlık Sınavı’nda akıl ve bilimdışı olguları inceleyip tartışan yazar, hurafeler, batıl inançlar, masallar, hukuk, ahlak, Tanrı, hoşgörü, İslam ve kadın, İslam ve Türkler hakkında sorduğu sorulara Kur’an’dan […]

Ocak 16

Soru 37: Size Sorsalar: “İslâm’ın Türk’e Düşman Olduğunu ve Bu Düşmanlığı Muhammed’in Başlattığını, ve Arap’ın Tarihî Türk Düşmanlığının Bundan Kaynaklandığını Biliyor musunuz?” Bu Soruya Nasıl Cevap Verirdiniz?


Soru 37 – Size sorsalar: “İslâm’ın Türk’e düşman olduğunu, ve bu düşmanlığı Muhammed’in başlattığını, ve Arap’ın tarihî Türk duşmanlığının bundan kaynaklandığını biliyor musunuz?” Bu soruya nasıl cevap verirdiniz? Eğer vereceğiniz cevap: “İslâm’da Türk düşmanlığı diye bir şey yoktur” şeklinde olacak ise, sınıfta kaldınız demektir. Çünkü gerek Kur’ân’da, ve gerek Muhammed’in Kur’ân olmiyarak yerleştirdiği buyruklarda (Hadis’lerde) […]

Ocak 16

Soru 36: İslâm Şeriâtı’nda ‘Irk’lar’ ve ‘Toplumlar’ Arası Eşitlik Yoktur, Arap’ın Üstünlüğü İlkesi Vardır! İslâm’a göre Tanrı Türk’leri İnsanlığa Felâket Getirici Irk Olarak Tanımlamıştır! ” Deseler Bu Sözlere İnanır mısınız?


Soru 36 – Size: “İslâm şeriâtı’nda ‘ırk’lar’ ve ‘toplum’lar’ arası eşitlik diye bir şey yoktur, Arap’ın üstünlüğü ilkesi vardır! İslâm’a göre Tanrı Türk’leri insanlığa felâket getirici ırk olarak tanımlamıştır! ” deseler, bu sözlere inanır mısınız?

Ocak 16

Soru 35: Kadın’ın ‘Şeytan’ Niteliğinde ve ‘Fitne Kaynağı’, “Hilekâr” Olduğunu Öne Süren Buyrukların Tanrı’dan Geldiğine İnanır mısınız?


Soru 35 – “Kadın’ın ‘şeytan’ niteliğinde ve ‘fitne kaynağı’, “hilekâr” olduğunu öne süren buyrukların Tanrı’dan geldiğine inanır mısınız?” Eğer bu soruyu: “Hayır inanmam! çünkü her şeyi dilediği gibi oluşturan bir Tanrı’nın kadınları fitne kaynağı olsunlar diye, ya da şeytan niteliğinde yaratacağını düşünemem” şeklinde yanıt verecek olursanız, müslümanlık sınavından sıfır alırsınız. Ayrıca da, Muhammed’in sözlerini inkâr […]

Ocak 16

Soru 34: Kadınların Dinen ve Aklen Eksik Yaratıldığına, Kötülük, Fitne ve Uğursuzluk Kaynağı Olduğuna İnanır mısınız?


Soru 34 – “Kadınların dînen ve aklen dûn (eksik) yaratıldıklarını, kötülük, fitne ve uğursuzluk kaynağı olduklarını, eşek ve köpek cinsi hayvanlar gibi namazı bozanlardan sayıldıklarını ve daha buna benzer aşağılıklara layık kılındıklarını kabul edebilir misiniz? Bu doğrultudaki din buyruklarını Tanrı’dan gelmiş olarak benimseyebilir misiniz?” Söylemeye gerek yoktur ki, eğer insan şahsiyetinin haysiyetine saygılı ve hele […]

Ocak 07

Soru 33: Din ve İnanç Farklılığı Nedeniyle Ana/Baba/Kardeş ve Çocuklar Arası Düşmanlık Saçan Buyrukları Hoş Görü İlkeleriyle Bağdaştırabilir misiniz?


Soru 33 – “Din ve İnanç farklılığı nedeniyle Ana/baba/kardeşler ve çocuklar arası düşmanlık saçan, ve örneğin: -‘Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi (bile) veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir’- şeklinde olan buyrukları hoşgörü ilkeleriyle, ya da insan sevgisiyle bağdaştırabilir, ya da Tanrı’dan gelme olarak kabul […]

Ocak 07

Soru 32: İslâm’dan Çıkanların Öldürülmelerini Uygun Bulur musunuz?


Soru 32 – “Şu ya da bu şekilde İslâm’dan çıkanların öldürülmelerini uygun bulur musunuz? Örneğin: -‘… Her kim dinini (ki Müslümanlıktır) değiştirirse onu hemen öldürünüz’- , ya da ‘-Dinini değiştiren ve cemâatten ayrılan kimsenin (kanının dökülmesi câizdır)’- şeklindeki buyrukları insanlıkla, hoşgörü anlayışiyle ve insanlar arası kardeşlik ilkeleriyle bağdaştırır mısınız?”

Ocak 07

Soru 31: Yahudi ve Hristiyanların Müslüman Olmadıkları Takdirde Cizye Vermeye Zorlamak Ödemedikleri Takdirde Öldürmek Gerektiğine Dair Buyrukları Uygun Bulur musunuz?


Soru 31 – “Yahudi’lere ve Hıristiyan’lara karşı, müslüman olmalarına kadar savaşmak, müslüman olmadıkları takdirde onları “cizye” (kafa parası) vermeğe zorlamak, ve bu ikisinden birini yapmadıkları takdirde onları öldürmek gerektiğine dâir buyrukları uygun bulur musunuz?”

Ocak 07

Soru 30: Müslüman Olmayanlarla Dostluk ve Arkadaşlık Kurmamayı, Selam Vermemeyi İnsanlar Arası Kardeşlik ve Sevgi İlkesiyle Bağdaştırabilir misiniz?


Soru 30 – “Müslüman olmayanlarla (örneğin Yahudilerle, ya da Hıristiyanlarla, vb…) dost’luk ve arkadaşlık kurmamayı, onlarla karşılaştıkça selam vermemeyi, ve onları yolun kenarına zorlamayı emreden hükümleri “insanlar arası kardeşlik ve sevgi” ilkeleriyle bağdaştırabilir misiniz?”

Ocak 07

Soru 29: Müslüman Kişi Olarak, Din ve İnanç Farkı Gözetmeden, Tüm İnsanlar Arası Kardeşliğe ve Sevgiye İnanıyor musunuz?


Eğer bu soruya: “Evet inanırım” şeklinde yanıt verecek olursanız, yine kâfırlerden sayılıp, müslümanlık sınavından kötü not almış olacaksınızdır. Çünkü İslâm’da tüm insanlar arası kardeşliği ve sevgiyi öngören hiç bir buyruk yoktur. Aksine insan’ın insana sevgisini yok eden buyruklar vardır. Şu bakımdan ki, bir kere İslâm, sadece müslümanlar arası kardeşliğe, ve müslümanlar arası sevgiye yer verir. […]

Aralık 29

Soru 28: İslâm’dan Gayri İnançta Olanları (Yahudileri ve Hristiyanları) Aşağılayan Cehennemlik Gören Şeriat Buyruklarını Hoşgörü Anlayışıyla Bağdaştırabilir misiniz?


Soru 28 – “İslâm’dan gayri din ve inançta olanları (örneğin Yahudileri ve Hıristiyanları) aşağılayan, hâkir gören, cehennemlik bilen şeriât buyruklarını hoşgörü anlayışiyle bağdaştırabilir misiniz?” T.C. Devleti’nin Diyânet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Efendi’ye soruyorlar: “Edison gibi insanlığa büyük hizmetler etmiş kişilerin ahiretteki durumu ne olacaktır?”.

Aralık 29

Soru 27: İslam’ın Tek Gerçek Din Olduğunu, Diğer Dinlerin Geçerli Olmadığını ve Saptırıldığını Ön Gören Buyrukları Hoşgörü Anlayışıyla Bağdaştırır mısınız?


Soru 27 – “İslâm dini’nin Tanrı katında tek gerçek din olduğunu, İslâm’dan gayri geçerli din olmadığını, Yahudiliğin ya da Hıristiyanlığın ‘saptırılmış’ (‘tahrif’ edilmiş) dinler olduğunu öngören buyrukları hoşgörü anlayışıyla bağdaştırır mısınız?” Eğer bu soruya “Hayır! böyle bir iddiâyı hoşgörü ilkeleriyle bağdaştıramam” derseniz, İslâm’a ters düşmüş olur ve dolayısiyle müslümanlık sınavından kötü not alırsınız. Çünkü Muhammed’in […]

Aralık 29

Soru 26: “Tanrı’nın Yanlış ya da Çelişkili Kararlar Verdiğine ya da İnsanlardan Akıl Alarak İş Gördüğüne İnanır mısınız?”


Eğer bu soruya: “Hayır inanmam; çünkü Tanrı her şeyi bilen’dir, her şeyi önceden hesap eden ve görendir; asla yanılmaz, ve insanlardan akıl almaz” şeklinde bir yanıt verecek olursanız, müslümanlık sınavı’ndan yine sınıfta kaldınız demektir. Çünkü, başta Kur’ân olmak üzere İslâm kaynaklarını incelediğimiz zaman görmekteyiz ki Muhammed’in Tanrı’sı, çoğu zaman birbirini tutmaz ve çelişkili ya da […]

Aralık 09

Hadislerde hayvanlar alemi


İnsanlarımızın büyük çoğunluğu, İslâm dininin en son ve en mükemmel din olduğuna körü körüne inanmışlardır. Peki acaba bu kişiler şu masalsı hadis ve ayetlerden sınava çekilselerdi sonuç ne olurdu? Prof Dr. İlhan Arsel’in Müslümanlık Sınavı isimli kitabından bölümler… Kitaptaki veriler başta Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları olmak üzere temel İslam kaynaklarından alınmıştır.

Aralık 09

Soru 25: Tanrı’nın Melekleriyle Birlikte Muhammed’e Salavat Getirdiğine (Duâ Edip Namaz Kıldığına) İnanır mısınız?”


Soru 25: “Tanrı’nın, melekleriyle birlikte Muhammed’e salavat getirdiğine (duâ edip namaz kıldığına) inanır mısınız?” “Salavat” sözcüğü, geniş içeriğiyle, duâ etmek, namaz kılmak, gibi anlamlara gelir. Bir bakıma namaz yolu ile ibadet etmektir, ki Müslümanlar bu yoldan, “Esirgeyen” ve “Merhamet eden” Tanrı’nın yardımını sağlamağa çalışırlar. Bazı kaynaklara göre salavat, beş vakit namaz ile diğer namazların tümünü […]