Eylül 10

Halife Ali’nin Hanımları


İSLAMİYETİN 4. HALİFESİ ALİ’NİN EVLİLİKLERİ (OLDUĞU GİBİ PAYLAŞIYORUZ/CARİYE VE KÖLELERİ EKLENMEMİŞ)
1. Miladi 624 (H.2) senesi Hz. Ali, Fatima’yı babası Hz. Muhammed’den evlenmek için istedi. Hz. Muhammed kızının muvafakatini aldıktan sonra 480 dirhem başlık parası karşılığında ona verdi. Hz. Ali, Fatima’yı Allah’ın emri ve rızasıyla, 480 dirhem başlık parası karşılığında eş olarak kabul etti.
2. Fatima’nın vefatından sonra Ali, Ummu’l-Benin binti Haram el-Kellabiye ile evlenmişti. Bu hanımından Abbas, Cafer, Abdullah ve Osman adlarında dört oğlu dünyaya gelmişti. Ancak Cafer, Abdullah ve Osman bunlar Hüseyin ile birlikte Kerbela’da şehit olmuşlar.
3. Ali, Temim kabilesinden Mesüd’un kızı Leyla ile evlenmişti. Bu hanımından Ubeydulla ve Ebu Bekir adlarında iki oğlu dünyaya gelmiş, bu iki oğlu da Hüseyin ile birlikte Kerbela’da şehit olmuşlar
. 4. Ali, Hasan oğullarından Umeys’in kızı Esma ile evlenmişti, bu hanımında küçük Muhammed, Yahya ve Avn adlarında üç oğlu dünyaya gelmiş, bu üç oğlu da Hüseyin ile birlikte Kerbela’da şehit olmuşlar.
5. Ali, Benü Tağlib kabilesinden Rabia’nın kızı Sahba ile evlenmişti, bu hanımında Ömer ve Rukiyye adlarında çocukları dünyaya gelmişti. Sahba, Halid b. Velid’in Aynu’t-Temr’de ele geçirmiş olduğu esirlerden biriydi.
6. Ali, Ebu’l-As’ın kızı Umame ile evlenmişti. Umame, Hz. Muhammed’in kızı Zeyneb’in kızı idi. Bu hanımında ortanca Muhammed adındaki oğlu dünyaya gelmişti.
7. Ali, Hanifeoğullarından Cafer’in kızı Havle ile evlenmişti, bu hanımında büyük Muhammed adındaki oğlu dünyaya gelmişti. Bu oğlu Muhammed B.Hanefiyye diye meşhur idi.
8. Ali, Urve b. Meshud es-Sekafi’nin kızı olan Ümmü Said ile evlenmişti, bu hanımında Ümmü Hasan ve büyük Remle ile Ümmü Külsüm adlarındaki kız çocukları dünyaya gelmişti.
9. Ali, Kelboğullarından İmrü’l-Kays’ın kızı Mahabba ile evlenmişti, bu hanımında küçük yaşta vefat eden bir kızı dünyaya gelmişti.
Taberi’nin beyanına göre, Ali öldürüldüğü gün 14 erkek çocuğu ve 18 tane de kız çocuğu hayatta idi. Ali’nin nesli, Hasan, Hüseyin, Muhammed B.Hanefiyye, Abbas ve Ömer adlı oğullarından yürümüştür.

Kaynak:Taberi (M.839-923) Tarih-i Taberi, c.3, sa.217-219 E.O.Y. İbnü’l-Esir (M.1160-1234) El-Kamil, c.3, sa.404-405 B.Y. İslam ansiklopedisi, Leyden tabı, ma.Ali M.E.B.Y.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=281322665394672&set=a.273024482891157.1073741828.100005508229353&type=1&theater