Haziran 23

Etiketler

Ateist ailenin çocuğu din dersinden muaf!


Son yıllardaki aleyhte mahkeme kararlarına rağmen Anayasa’nın hâlâ geçerliliğini koruyan hükümlerinden olan “zorunlu din dersi”ne karşı bir karar daha alındı. “Herhangi bir dini inanca sahip olmadıkları”nı belirten bir ailenin ilköğretim çağındaki çocuklarının din dersinden muaf tutulması kararlaştırıldı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, “herhangi bir dini inanca sahip olmadıkları”nı gerekçe gösteren bir ailenin, ilköğretim 4. sınıf öğrencisi çocuklarının zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması istemiyle açtığı davada, öğrenci ve ailesi lehine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul Eyüp’te yaşayan S. A. K ile Y.K çifti, harhangi bir dini inanca sahip olmadıkları”nı belirterek, ilçedeki bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 4. sınıf öğrencisi çocuklarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması isteğiyle Eyüp Kaymakamlığı’na dilekçe vermiş, kaymakamlık da başvuruyu Anayasa’nın “zorunlu din dersine yönelik hükmü gereğince” reddetmişti. Aile bunun üzerine, kaymakamlığın kararıyla ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı.

Kararın gerekçesi de Anayasa’dan 
Davayı ele alan İstanbul 8. İdare Mahkemesi, oy birliğiyle, davalı Eyüp Kaymakamlığı’nın işleminde hukuka uyarlık bulunmadığını belirterek, davacı ailenin çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulmasına yönelik talebini kabul etti ve kaymakamlığın işleminin yürütmesinin, öğrenci ve ailesi lehine durdurulmasını kararlaştırdı.

Karar gerekçesinde, gerek Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nın 24. maddesi, gerekse “Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi”nin 9. maddesinde yer alan hükümle, herkesin dini inanç özgürlüğünün korunduğuna işaret edildi.

Danıştay tarafından da onanmıştı 
Karar gerekçesinde ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığı’ nın 9 Temmuz 1990 tarihinde aldığı, “Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine mensup ailelerin çocuklarının din dersine girmeleri zorunluğunun bulunmadığı” yönündeki kararı hatırlatılarak, herhangi bir dine mensup olmayan kişilerin çocuklarının da bu muafiyet kapsamında değerlendirileceği kaydedildi.

Kararın gerekçesinde anılan Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 1990 tarihli kararı ile İslam dinine mensup olmayanların zorunlu din dersinden muaf tutulmasının amaçlanırken, bu kararın “herhangi bir dine mensup olmayan kişilerin çocuklarının da bu muafiyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği” şeklindeki yorumu, daha önce açılan benzer davalarda da karar gerekçesinde yer almıştı.

Benzer bir davada Antalya 2. İdare Mahkemesi’nce 2007 yılında verilen uygulamanın iptali kararı Danıştay tarafından da onanmıştı.

(soL-Haber Merkezi)

Reklamlar