Nisan 18

İbrahim’e Müjdelenen Çocuk Hangisi?


Muhammed, okutanların fazla karıştırmayacağını bildiği için yine herşeyi birbirine karıştırmış ve masal uydurmuş. Şöyle ki, Kur’an’a göre İbrahim ve Sara çok yaşlı olmalarına, hatta Sara yaşlılığının yanında bir de kısır olmasına rağmen çocukla müjdelenirler. Fakat bir ayette müjdelenen çocuklardan biri Yakup iken, bir ayette İsmail’dir; 
Hud:69-73=Andolsun, elçilerimiz (melekler), İbrahim’e müjde getirip “Selâm sana!” dediler. O, “Size de selâm” dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi.Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki: “Korkma, çünkü biz Lût kavmine gönderildik.”

Ve ayakta duran hanımı, bunun üzerine gülümsedi. O zaman onu, İshak ile ve İshak’ın arkasından Yâkub ile müjdeledik.Karısı, “Vay başıma gelenler! Ben bir kocakarı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu, çok şaşılacak bir şey!” dedi.Melekler, “Allah’ın emrine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmeti ve bereketi size olsun ey (peygamber ocağının) ev halkı! Şüphesiz O, övülmeye lâyıktır, şanı yücedir.” dediler.

Bu ayetlere göre İshak ile birlikte müjdelenen Yakup’tur.Şimdi bir de şuna bakalım;

İbrahim:39=“Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail’i ve İshak’ı veren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.”

Bu ayete göre ise İbrahim ve karısı yaşlı iken İshak’ın yanında İsmail ile müjdelenir.

Bu Tevrat ve İslam geleneğiyle de çelişmektedir.Zira bunlara göre İsmail İbrahim’in karısı Sara’nın değil,cariyesi Hacer’in oğludur.Yakup ise İbrahim’in oğlu değil İbrahim’in İshak’dan olma torunudur.Hatta İslam inancına göre Sara Hacer’i kıskanıp Hacer ile oğlu İsmail’i Mekke’ye sürgün ettirir,İbrahim eliyle.Hatta Zemzem’in de onlar için çıktığını söylerler.

Şu ayetleri de ekleyelim;

19:49-İbrahim, kavminden ve onların Allah’tan başka ibadet ettikleri şeylerden uzaklaşınca, biz ona İshak’ı ve Yakub’u ihsan ettik.Ve hepsini de peygamber yaptık.

21:72-Ona (İbrahim’e) İshak’ı, üstelik bir de Yakub’u ihsan ettik ve herbirini salih kimseler kıldık.

29:27-O’na İshak ve Yakub’u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları, onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Şüphesiz o, ahirette de salihler (zümresin)dendir.

Evet İbrahim’e yaşlılığında İshak ile birlikte armağan edilen çocuğun adı ne?Yakup mu İsmail mi?

Bu da mı gol değil hocam?

Dinsiz Deist